Traditional

寄上大兄-以後詩在下邽村居作

秋鴻過盡無書信,病戴紗巾強出門。
獨上荒臺東北望,日西愁立到黃昏。

Simplified

寄上大兄-以后诗在下邽村居作

秋鸿过尽无书信,病戴纱巾强出门。
独上荒台东北望,日西愁立到黄昏。

Pronunciation

jì shàng dà xiōng - yǐ hòu shī zài xià guī cūn jū zuò

qiū hóng guò jìn wú shū xìn , bìng dài shā jīn qiáng chū mén 。
dú shàng huāng tái dōng běi wàng , rì xī chóu lì dào huáng hūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.