Traditional

寄元九 自此後在渭村作。

晨雞才發聲,夕雀俄斂翼。
晝夜往復來,疾如出入息。
非徒改年貌,漸覺無心力。
自念因念君,俱為老所逼。
君年雖校少,憔悴謫南國。
三年不放歸,炎瘴銷顏色。
山無殺草雪,水有含沙蜮。
健否遠不知,書多隔年得。
願君少愁苦,我亦加餐食。
各保金石軀,以慰長相憶。

Simplified

寄元九 自此后在渭村作。

晨鸡才发声,夕雀俄敛翼。
昼夜往复来,疾如出入息。
非徒改年貌,渐觉无心力。
自念因念君,俱为老所逼。
君年虽校少,憔悴谪南国。
三年不放归,炎瘴销颜色。
山无杀草雪,水有含沙蜮。
健否远不知,书多隔年得。
愿君少愁苦,我亦加餐食。
各保金石躯,以慰长相忆。

Pronunciation

jì yuán jiǔ zì cǐ hòu zài wèi cūn zuò 。

chén jī cái fā shēng , xī què é liǎn yì 。
zhòu yè wǎng fù lái , jí rú chū rù xī 。
fēi tú gǎi nián mào , jiàn jué wú xīn lì 。
zì niàn yīn niàn jūn , jù wéi lǎo suǒ bī 。
jūn nián suī xiào shǎo , qiáo cuì zhé nán guó 。
sān nián bù fàng guī , yán zhàng xiāo yán sè 。
shān wú shā cǎo xuě , shuǐ yǒu hán shā yù 。
jiàn fǒu yuǎn bù zhī , shū duō gé nián dé 。
yuàn jūn shǎo chóu kǔ , wǒ yì jiā cān shí 。
gè bǎo jīn shí qū , yǐ wèi cháng xiāng yì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.