Traditional

寄劉八山中

東臯若近遠,苦雨隔還期。
閏歲風霜晚,山田收獲遲。
茅檐燕去後,樵路菊黃時。
平子遊都久,知君坐見嗤。

Simplified

寄刘八山中

东皋若近远,苦雨隔还期。
闰岁风霜晚,山田收获迟。
茅檐燕去后,樵路菊黄时。
平子游都久,知君坐见嗤。

Pronunciation

jì liú bā shān zhōng

dōng gāo ruò jìn yuǎn , kǔ yǔ gé huán qī 。
rùn suì fēng shuāng wǎn , shān tián shōu huò chí 。
máo yán yàn qù hòu , qiáo lù jú huáng shí 。
píng zǐ yóu dū jiǔ , zhī jūn zuò jiàn chī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.