Traditional

寄和水部馬郎中題興德驛,時昭義已平

仙郎倦去心,鄭驛暫登臨。
水色瀟湘闊,沙程朔漠深。
鹢舟時往復,鷗鳥恣浮沈。
更想逢歸馬,悠悠嶽樹陰。

Simplified

寄和水部马郎中题兴德驿,时昭义已平

仙郎倦去心,郑驿暂登临。
水色潇湘阔,沙程朔漠深。
鹢舟时往复,鸥鸟恣浮沉。
更想逢归马,悠悠岳树阴。

Pronunciation

jì hé shuǐ bù mǎ láng zhōng tí xīng dé yì , shí zhāo yì yǐ píng

xiān láng juàn qù xīn , zhèng yì zàn dēng lín 。
shuǐ sè xiāo xiāng kuò , shā chéng shuò mò shēn 。
yì zhōu shí wǎng fù , ōu niǎo zī fú chén 。
gēng xiǎng féng guī mǎ , yōu yōu yuè shù yīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.