Traditional

寄姜梅山雷字詩

章臺官柳映宮槐,寶馬蹄輕不動埃。
隻怪好詩無與敵,誰知古學有從來。
江山常逐客帆遠,歲月不禁衙鼓催。
剩約東林投凈竈,高情千載友宗雷。

Simplified

寄姜梅山雷字诗

章台官柳映宫槐,宝马蹄轻不动埃。
只怪好诗无与敌,谁知古学有从来。
江山常逐客帆远,岁月不禁衙鼓催。
剩约东林投净灶,高情千载友宗雷。

Pronunciation

jì jiāng méi shān léi zì shī

zhāng tái guān liǔ yìng gōng huái , bǎo mǎ tí qīng bù dòng āi 。
zhī guài hǎo shī wú yǔ dí , shuí zhī gǔ xué yǒu cóng lái 。
jiāng shān cháng zhú kè fān yuǎn , suì yuè bù jīn yá gǔ cuī 。
shèng yuē dōng lín tóu jìng zào , gāo qíng qiān zài yǒu zōng léi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.