Traditional

寄李相公

漸老隻謀歡,雖貧不要官。
唯求造化力,試為駐春看。

Simplified

寄李相公

渐老只谋欢,虽贫不要官。
唯求造化力,试为驻春看。

Pronunciation

jì lǐ xiāng gōng

jiàn lǎo zhī móu huān , suī pín bù yào guān 。
wéi qiú zào huà lì , shì wéi zhù chūn kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.