Traditional

寄李蘇州兼示楊瓊

真娘墓頭春草碧,心奴鬢上秋霜白。
為問蘇臺酒席中,使君歌笑與誰同。
就中猶有楊瓊在,堪上東山伴謝公。

Simplified

寄李苏州兼示杨琼

真娘墓头春草碧,心奴鬓上秋霜白。
为问苏台酒席中,使君歌笑与谁同。
就中犹有杨琼在,堪上东山伴谢公。

Pronunciation

jì lǐ sū zhōu jiān shì yáng qióng

zhēn niáng mù tóu chūn cǎo bì , xīn nú bìn shàng qiū shuāng bái 。
wéi wèn sū tái jiǔ xí zhōng , shǐ jūn gē xiào yǔ shuí tóng 。
jiù zhōng yóu yǒu yáng qióng zài , kān shàng dōng shān bàn xiè gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.