Traditional

寄王季夷

平生吾子最知心,巴隴飄零歲月侵。
萬裏喜聞身尚健,五更惟有夢相尋。
插花意氣狂如昨,中酒情懷病至今。
共約暮年須強飯,天臺廬阜要登臨。

Simplified

寄王季夷

平生吾子最知心,巴陇飘零岁月侵。
万里喜闻身尚健,五更惟有梦相寻。
插花意气狂如昨,中酒情怀病至今。
共约暮年须强饭,天台庐阜要登临。

Pronunciation

jì wáng jì yí

píng shēng wú zǐ zuì zhī xīn , bā lǒng piāo líng suì yuè qīn 。
wàn lǐ xǐ wén shēn shàng jiàn , wǔ gēng wéi yǒu mèng xiāng xún 。
chā huā yì qì kuáng rú zuó , zhōng jiǔ qíng huái bìng zhì jīn 。
gòng yuē mù nián xū qiáng fàn , tiān tái lú fù yào dēng lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.