Traditional

寄蜀客

君到臨邛問酒壚,近來還有長卿無?
金徽卻是無情物,不許文君憶故夫。

Simplified

寄蜀客

君到临邛问酒垆,近来还有长卿无?
金徽却是无情物,不许文君忆故夫。

Pronunciation

jì shǔ kè

jūn dào lín qióng wèn jiǔ lú , jìn lái huán yǒu cháng qīng wú ?
jīn huī què shì wú qíng wù , bù xǔ wén jūn yì gù fū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.