Traditional

寄題嚴居厚伴釣軒

人生有至樂,莫若江湖中。
千錢買短(左舟右付),青箬織孤篷。
潮生鼓棹去,煙波浩無窮。
長歌送夕陽,回首萬事空。
伴釣君已奇,我乃真釣翁。
君出羊裘家,散人亦吾宗。
一見即定交,正以氣味同。
何時溪莊路,共醉蘆花風?

Simplified

寄题严居厚伴钓轩

人生有至乐,莫若江湖中。
千钱买短(左舟右付),青箬织孤篷。
潮生鼓棹去,烟波浩无穷。
长歌送夕阳,回首万事空。
伴钓君已奇,我乃真钓翁。
君出羊裘家,散人亦吾宗。
一见即定交,正以气味同。
何时溪庄路,共醉芦花风?

Pronunciation

jì tí yán jū hòu bàn diào xuān

rén shēng yǒu zhì lè , mò ruò jiāng hú zhōng 。
qiān qián mǎi duǎn ( zuǒ zhōu yòu fù ), qīng ruò zhī gū péng 。
cháo shēng gǔ zhào qù , yān bō hào wú qióng 。
cháng gē sòng xī yáng , huí shǒu wàn shì kōng 。
bàn diào jūn yǐ qí , wǒ nǎi zhēn diào wēng 。
jūn chū yáng qiú jiā , sàn rén yì wú zōng 。
yī jiàn jí dìng jiāo , zhèng yǐ qì wèi tóng 。
hé shí xī zhuāng lù , gòng zuì lú huā fēng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.