Traditional

寄高雲

南徐風日好,悵望毗陵道。
毗陵有故人,一見恨無因。
獨戀青山久,唯令白發新。
每嫌持手板,時見著頭巾。
煙景臨寒食,農桑接仲春。
家貧仍嗜酒,生事今何有。
芳草遍江南,勞心憶攜手。
第二百五十卷

Simplified

寄高云

南徐风日好,怅望毗陵道。
毗陵有故人,一见恨无因。
独恋青山久,唯令白发新。
每嫌持手板,时见著头巾。
烟景临寒食,农桑接仲春。
家贫仍嗜酒,生事今何有。
芳草遍江南,劳心忆携手。
第二百五十卷

Pronunciation

jì gāo yún

nán xú fēng rì hǎo , chàng wàng pí líng dào 。
pí líng yǒu gù rén , yī jiàn hèn wú yīn 。
dú liàn qīng shān jiǔ , wéi líng bái fā xīn 。
měi xián chí shǒu bǎn , shí jiàn zhù tóu jīn 。
yān jǐng lín hán shí , nóng sāng jiē zhòng chūn 。
jiā pín réng shì jiǔ , shēng shì jīn hé yǒu 。
fāng cǎo biàn jiāng nán , láo xīn yì xié shǒu 。
dì èr bǎi wǔ shí juàn

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.