Traditional

寒夕

夜扣銅壺徹旦吟,了無人會此時心。
燈殘焰作孤螢小,火冷灰如積雪深。
風急江天無過雁,月明庭戶有疏碪。
此身畢竟歸何許?
但憶藏舟黃葦林。

Simplified

寒夕

夜扣铜壶彻旦吟,了无人会此时心。
灯残焰作孤萤小,火冷灰如积雪深。
风急江天无过雁,月明庭户有疏碪。
此身毕竟归何许?
但忆藏舟黄苇林。

Pronunciation

hán xī

yè kòu tóng hú chè dàn yín , liǎo wú rén huì cǐ shí xīn 。
dēng cán yàn zuò gū yíng xiǎo , huǒ lěng huī rú jī xuě shēn 。
fēng jí jiāng tiān wú guò yàn , yuè míng tíng hù yǒu shū zhēn 。
cǐ shēn bì jìng guī hé xǔ ?
dàn yì cáng zhōu huáng wěi lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.