Traditional

寒食夜有懷

寒食非長非短夜,春風不熱不寒天。
可憐時節堪相憶,何況無燈各早眠。

Simplified

寒食夜有怀

寒食非长非短夜,春风不热不寒天。
可怜时节堪相忆,何况无灯各早眠。

Pronunciation

hán shí yè yǒu huái

hán shí fēi cháng fēi duǎn yè , chūn fēng bù rè bù hán tiān 。
kě lián shí jié kān xiāng yì , hé kuàng wú dēng gè zǎo mián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.