Traditional

寒食

人老何所樂,樂在歸鄉國。
我歸故園來,九度逢寒食。
故園在何處,池館東城側。
四鄰梨花時,二月伊水色。
豈獨好風土,仍多舊親戚。
出去恣歡遊,歸來聊燕息。
有官供祿俸,無事勞心力。
但恐優穩多,微躬銷不得。

Simplified

寒食

人老何所乐,乐在归乡国。
我归故园来,九度逢寒食。
故园在何处,池馆东城侧。
四邻梨花时,二月伊水色。
岂独好风土,仍多旧亲戚。
出去恣欢游,归来聊燕息。
有官供禄俸,无事劳心力。
但恐优稳多,微躬销不得。

Pronunciation

hán shí

rén lǎo hé suǒ lè , lè zài guī xiāng guó 。
wǒ guī gù yuán lái , jiǔ dù féng hán shí 。
gù yuán zài hé chǔ , chí guǎn dōng chéng cè 。
sì lín lí huā shí , èr yuè yī shuǐ sè 。
qǐ dú hǎo fēng tǔ , réng duō jiù qīn qī 。
chū qù zī huān yóu , guī lái liáo yàn xī 。
yǒu guān gōng lù fèng , wú shì láo xīn lì 。
dàn kǒng yōu wěn duō , wēi gōng xiāo bù dé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.