Traditional

寓嘆

心已忘斯世,天猶活此翁。
嫩湯茶乳白,軟火地爐紅。
課婢耘蔬甲,呼兒下釣筒。
生涯君勿笑,聊足慰塗窮。

Simplified

寓叹

心已忘斯世,天犹活此翁。
嫩汤茶乳白,软火地炉红。
课婢耘蔬甲,呼儿下钓筒。
生涯君勿笑,聊足慰涂穷。

Pronunciation

yù tàn

xīn yǐ wàng sī shì , tiān yóu huó cǐ wēng 。
nèn tāng chá rǔ bái , ruǎn huǒ dì lú hóng 。
kè bì yún shū jiǎ , hū ér xià diào tǒng 。
shēng yá jūn wù xiào , liáo zú wèi tú qióng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.