Traditional

對酒當歌

強來便住無禁老,暗去難留不奈春。

Simplified

对酒当歌

强来便住无禁老,暗去难留不奈春。

Pronunciation

duì jiǔ dāng gē

qiáng lái biàn zhù wú jīn lǎo , àn qù nán liú bù nài chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.