Traditional

寺居睡覺

心地安平曉夢長,忽聞魚鼓動修廊。
披衣起坐清羸甚,想像雲堂缹粥香。

Simplified

寺居睡觉

心地安平晓梦长,忽闻鱼鼓动修廊。
披衣起坐清羸甚,想像云堂缹粥香。

Pronunciation

sì jū shuì jué

xīn dì ān píng xiǎo mèng cháng , hū wén yú gǔ dòng xiū láng 。
pī yī qǐ zuò qīng léi shèn , xiǎng xiàng yún táng fǒu zhōu xiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.