Traditional

導引

雲軿芝蓋,仙路去難攀。
海浪濺三山。
重迎遺像臨馳道,遠似在人間。
西宮瑤殿指坤元。
璇榜從飛鸞。
移升寶殿從新詔,盛典永流傳。

Simplified

导引

云軿芝盖,仙路去难攀。
海浪溅三山。
重迎遗像临驰道,远似在人间。
西宫瑶殿指坤元。
璇榜从飞鸾。
移升宝殿从新诏,盛典永流传。

Pronunciation

dǎo yǐn

yún píng zhī gài , xiān lù qù nán pān 。
hǎi làng jiàn sān shān 。
zhòng yíng yí xiàng lín chí dào , yuǎn sì zài rén jiān 。
xī gōng yáo diàn zhǐ kūn yuán 。
xuán bǎng cóng fēi luán 。
yí shēng bǎo diàn cóng xīn zhào , shèng diǎn yǒng liú chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.