Traditional

壽延長中腔令/壽延長

彤雲映彩色相映,禦座中,天簇簪纓。
萬花鋪錦滿高庭。
慶敞需宴歡聲。
千齡啟統樂功成。
同意賀,元珪豐擎。
寶觴頻舉俠群英。
萬萬載,樂升平。

Simplified

寿延长中腔令/寿延长

彤云映彩色相映,御座中,天簇簪缨。
万花铺锦满高庭。
庆敞需宴欢声。
千龄启统乐功成。
同意贺,元珪丰擎。
宝觞频举侠群英。
万万载,乐升平。

Pronunciation

shòu yán cháng zhōng qiāng líng / shòu yán cháng

tóng yún yìng cǎi sè xiāng yìng , yù zuò zhōng , tiān cù zān yīng 。
wàn huā pū jǐn mǎn gāo tíng 。
qìng chǎng xū yàn huān shēng 。
qiān líng qǐ tǒng lè gōng chéng 。
tóng yì hè , yuán guī fēng qíng 。
bǎo shāng pín jǔ xiá qún yīng 。
wàn wàn zài , lè shēng píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.