Traditional

小臺晚坐憶夢得

汲泉灑小臺,臺上無纖埃。
解帶面西坐,輕襟隨風開。
晚涼閑興動,憶同傾一杯。
月明候柴戶,藜杖何時來?

Simplified

小台晚坐忆梦得

汲泉洒小台,台上无纤埃。
解带面西坐,轻襟随风开。
晚凉闲兴动,忆同倾一杯。
月明候柴户,藜杖何时来?

Pronunciation

xiǎo tái wǎn zuò yì mèng dé

jí quán sǎ xiǎo tái , tái shàng wú xiān āi 。
jiě dài miàn xī zuò , qīng jīn suí fēng kāi 。
wǎn liáng xián xīng dòng , yì tóng qīng yī bēi 。
yuè míng hòu chái hù , lí zhàng hé shí lái ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.