Traditional

小市

春風小市畫橋橫,橋北橋南次第行。
絕景惟詩號勍敵,閑愁賴酒作長城。
樓臺到處靈和柳,簾幙誰家子晉笙?
薄暮歸來漁火鬧,放翁自笑欲忘情。

Simplified

小市

春风小市画桥横,桥北桥南次第行。
绝景惟诗号勍敌,闲愁赖酒作长城。
楼台到处灵和柳,帘幙谁家子晋笙?
薄暮归来渔火闹,放翁自笑欲忘情。

Pronunciation

xiǎo shì

chūn fēng xiǎo shì huà qiáo héng , qiáo běi qiáo nán cì dì xíng 。
jué jǐng wéi shī hào qíng dí , xián chóu lài jiǔ zuò cháng chéng 。
lóu tái dào chǔ líng hé liǔ , lián mù shuí jiā zǐ jìn shēng ?
báo mù guī lái yú huǒ nào , fàng wēng zì xiào yù wàng qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.