Traditional

小築

西郊小築臨煙汀,南山秀色入窗欞。
朝鐘暮鼓在何許,乃是會稽山陰之蘭亭。
堂中老人白須鬢,手扶藤杖垂九齡,客來不語坐至夕,往者絕物今忘形。
墻隅老雞新樹柵,長號催上東方星。
老人亦起穿兩屨,巖泉漱齒讀黃庭。

Simplified

小筑

西郊小筑临烟汀,南山秀色入窗棂。
朝钟暮鼓在何许,乃是会稽山阴之兰亭。
堂中老人白须鬓,手扶藤杖垂九龄,客来不语坐至夕,往者绝物今忘形。
墙隅老鸡新树栅,长号催上东方星。
老人亦起穿两屦,岩泉漱齿读黄庭。

Pronunciation

xiǎo zhù

xī jiāo xiǎo zhù lín yān tīng , nán shān xiù sè rù chuāng líng 。
zhāo zhōng mù gǔ zài hé xǔ , nǎi shì huì jī shān yīn zhī lán tíng 。
táng zhōng lǎo rén bái xū bìn , shǒu fú téng zhàng chuí jiǔ líng , kè lái bù yǔ zuò zhì xī , wǎng zhě jué wù jīn wàng xíng 。
qiáng yú lǎo jī xīn shù zhà , cháng hào cuī shàng dōng fāng xīng 。
lǎo rén yì qǐ chuān liǎng jù , yán quán shù chǐ dú huáng tíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.