Traditional

小築

小築茅茨鏡水濱,天教靜處著閑身。
平原不復賦豪士,甫裏但思歌散人。
翠壁微泉時的皪,衡門疊嶂曉嶙峋。
子虛誤辱諸公賞,萬裏輕鷗豈易馴!

Simplified

小筑

小筑茅茨镜水滨,天教静处著闲身。
平原不复赋豪士,甫里但思歌散人。
翠壁微泉时的皪,衡门叠嶂晓嶙峋。
子虚误辱诸公赏,万里轻鸥岂易驯!

Pronunciation

xiǎo zhù

xiǎo zhù máo cí jìng shuǐ bīn , tiān jiào jìng chǔ zhù xián shēn 。
píng yuán bù fù fù háo shì , fǔ lǐ dàn sī gē sàn rén 。
cuì bì wēi quán shí dí lì , héng mén dié zhàng xiǎo lín xún 。
zǐ xū wù rǔ zhū gōng shǎng , wàn lǐ qīng ōu qǐ yì xùn !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.