Traditional

小舟過吉澤效王右丞

澤園霜露晚,孤村煙火微。
本去官道遠,自然人跡稀。
木落山盡出,鐘鳴僧獨歸。
漁家閑似我,未夕閉柴扉。

Simplified

小舟过吉泽效王右丞

泽园霜露晚,孤村烟火微。
本去官道远,自然人迹稀。
木落山尽出,钟鸣僧独归。
渔家闲似我,未夕闭柴扉。

Pronunciation

xiǎo zhōu guò jí zé xiào wáng yòu chéng

zé yuán shuāng lù wǎn , gū cūn yān huǒ wēi 。
běn qù guān dào yuǎn , zì rán rén jì xī 。
mù luò shān jìn chū , zhōng míng sēng dú guī 。
yú jiā xián sì wǒ , wèi xī bì chái fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.