Traditional

小軒

碪杵聲中去日遒,小軒風露一簾秋。
人間走遍心如石,分付寒螿替說愁。

Simplified

小轩

碪杵声中去日遒,小轩风露一帘秋。
人间走遍心如石,分付寒螿替说愁。

Pronunciation

xiǎo xuān

zhēn chǔ shēng zhōng qù rì qiú , xiǎo xuān fēng lù yī lián qiū 。
rén jiān zǒu biàn xīn rú shí , fēn fù hán jiāng tì shuō chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.