Traditional

小重山

一閉昭陽春又春。
夜寒宮漏永,夢君恩。
臥思陳事暗消魂。
羅衣濕,紅袂有啼痕。
歌吹隔重閽。
繞庭芳草綠,倚長門。
萬般惆悵向誰論?
凝情立,宮殿欲黃昏。

Simplified

小重山

一闭昭阳春又春。
夜寒宫漏永,梦君恩。
卧思陈事暗消魂。
罗衣湿,红袂有啼痕。
歌吹隔重阍。
绕庭芳草绿,倚长门。
万般惆怅向谁论?
凝情立,宫殿欲黄昏。

Pronunciation

xiǎo zhòng shān

yī bì zhāo yáng chūn yòu chūn 。
yè hán gōng lòu yǒng , mèng jūn ēn 。
wò sī chén shì àn xiāo hún 。
luó yī shī , hóng mèi yǒu tí hén 。
gē chuī gé zhòng hūn 。
rào tíng fāng cǎo lǜ , yǐ cháng mén 。
wàn bān chóu chàng xiàng shuí lùn ?
níng qíng lì , gōng diàn yù huáng hūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.