Traditional

少年遊

翠羅裙解縷金絲。
羅扇掩芳姿。
柳色凝寒,花情殢雨,生怕踏青遲。
碧紗窗外鶯聲嫩,春在海棠枝。
別後相思,許多憔悴,惟有落紅知。

Simplified

少年游

翠罗裙解缕金丝。
罗扇掩芳姿。
柳色凝寒,花情殢雨,生怕踏青迟。
碧纱窗外莺声嫩,春在海棠枝。
别後相思,许多憔悴,惟有落红知。

Pronunciation

shǎo nián yóu

cuì luó qún jiě lǚ jīn sī 。
luó shàn yǎn fāng zī 。
liǔ sè níng hán , huā qíng tì yǔ , shēng pà tà qīng chí 。
bì shā chuāng wài yīng shēng nèn , chūn zài hǎi táng zhī 。
bié hòu xiāng sī , xǔ duō qiáo cuì , wéi yǒu luò hóng zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.