Traditional

山中五詠·門柳

接影武昌城,分行漢南道。
何事閑門外,空對青山老。

Simplified

山中五咏·门柳

接影武昌城,分行汉南道。
何事闲门外,空对青山老。

Pronunciation

shān zhōng wǔ yǒng · mén liǔ

jiē yǐng wǔ chāng chéng , fēn xíng hàn nán dào 。
hé shì xián mén wài , kōng duì qīng shān lǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.