Traditional

山園雜詠

桃花爛熳杏花稀,春色撩人不忍違。
俗客年來真掃跡,清樽日暮獨忘歸。
魚行池面紅雲散,鵲起枝頭絳雪飛。
莫道顛狂無訴處,臥看香篆掩齋扉。

Simplified

山园杂咏

桃花烂熳杏花稀,春色撩人不忍违。
俗客年来真扫迹,清樽日暮独忘归。
鱼行池面红云散,鹊起枝头绛雪飞。
莫道颠狂无诉处,卧看香篆掩斋扉。

Pronunciation

shān yuán zá yǒng

táo huā làn màn xìng huā xī , chūn sè liāo rén bù rěn wéi 。
sú kè nián lái zhēn sǎo jì , qīng zūn rì mù dú wàng guī 。
yú xíng chí miàn hóng yún sàn , què qǐ zhī tóu jiàng xuě fēi 。
mò dào diān kuáng wú sù chǔ , wò kàn xiāng zhuàn yǎn zhāi fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.