Traditional

山遊示小妓

雙鬟垂未合,三十才過半。
本是綺羅人,今為山水伴。
春泉共揮弄,好樹同攀玩。
笑容花底迷,酒思風前亂。
紅凝舞袖急,黛慘歌聲緩。
莫唱楊柳枝,無腸與君斷。

Simplified

山游示小妓

双鬟垂未合,三十才过半。
本是绮罗人,今为山水伴。
春泉共挥弄,好树同攀玩。
笑容花底迷,酒思风前乱。
红凝舞袖急,黛惨歌声缓。
莫唱杨柳枝,无肠与君断。

Pronunciation

shān yóu shì xiǎo jì

shuāng huán chuí wèi hé , sān shí cái guò bàn 。
běn shì qǐ luó rén , jīn wéi shān shuǐ bàn 。
chūn quán gòng huī nòng , hǎo shù tóng pān wán 。
xiào róng huā dǐ mí , jiǔ sī fēng qián luàn 。
hóng níng wǔ xiù jí , dài cǎn gē shēng huǎn 。
mò chàng yáng liǔ zhī , wú cháng yǔ jūn duàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.