Traditional

山腳散步由舍北歸

偶散東岡步,因成北渚遊。
鴉昏先小泊,魚暖欲群浮。
緩曳紅藤杖,斜披紫綺裘。
閑身病亦可,隨處得無愁。

Simplified

山脚散步由舍北归

偶散东冈步,因成北渚游。
鸦昏先小泊,鱼暖欲群浮。
缓曳红藤杖,斜披紫绮裘。
闲身病亦可,随处得无愁。

Pronunciation

shān jiǎo sàn bù yóu shè běi guī

ǒu sàn dōng gāng bù , yīn chéng běi zhǔ yóu 。
yā hūn xiān xiǎo bó , yú nuǎn yù qún fú 。
huǎn yè hóng téng zhàng , xié pī zǐ qǐ qiú 。
xián shēn bìng yì kě , suí chǔ dé wú chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.