Traditional

歲晚幽興

短鬢元知不久青,況開九帙數余齡。
全家共保一忍字,累世相傳三住銘。
時泛孤舟過梅市,卻穿雙屩上蘭亭。
擁爐莫恨無僧在,滿院松風要細聽。

Simplified

岁晚幽兴

短鬓元知不久青,况开九帙数余龄。
全家共保一忍字,累世相传三住铭。
时泛孤舟过梅市,却穿双屩上兰亭。
拥炉莫恨无僧在,满院松风要细听。

Pronunciation

suì wǎn yōu xīng

duǎn bìn yuán zhī bù jiǔ qīng , kuàng kāi jiǔ zhì shù yú líng 。
quán jiā gòng bǎo yī rěn zì , léi shì xiāng chuán sān zhù míng 。
shí fàn gū zhōu guò méi shì , què chuān shuāng juē shàng lán tíng 。
yōng lú mò hèn wú sēng zài , mǎn yuàn sōng fēng yào xì tīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.