Traditional

歲暮

淺色染成官柳絲,水沈熏透野梅枝。
客來莫怪逢迎嬾,正伴曾孫竹馬嬉。

Simplified

岁暮

浅色染成官柳丝,水沉熏透野梅枝。
客来莫怪逢迎嬾,正伴曾孙竹马嬉。

Pronunciation

suì mù

qiǎn sè rǎn chéng guān liǔ sī , shuǐ chén xūn tòu yě méi zhī 。
kè lái mò guài féng yíng lǎn , zhèng bàn zēng sūn zhú mǎ xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.