Traditional

歲未盡前數日偶題長句

老向人間跡轉孤,參差煙火出菇蒲。
數畦綠菜寒猶茁,一勺清泉手自?

榖賤窺籬無狗盜,夜長暖足有貍奴。
歲闌更喜人強健,小草書成郁壘符。

Simplified

岁未尽前数日偶题长句

老向人间迹转孤,参差烟火出菰蒲。
数畦绿菜寒犹茁,一勺清泉手自?

榖贱窥篱无狗盗,夜长暖足有狸奴。
岁阑更喜人强健,小草书成郁垒符。

Pronunciation

suì wèi jìn qián shù rì ǒu tí cháng jù

lǎo xiàng rén jiān jì zhuǎn gū , cān chà yān huǒ chū gū pú 。
shù qí lǜ cài hán yóu zhuó , yī sháo qīng quán shǒu zì ?

gǔ jiàn kuī lí wú gǒu dào , yè cháng nuǎn zú yǒu lí nú 。
suì lán gēng xǐ rén qiáng jiàn , xiǎo cǎo shū chéng yù lěi fú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.