Traditional

歲除夜對酒

衰翁歲除夜,對酒思悠然。
草白經霜地,雲黃欲雪天。
醉依香枕坐,慵傍暖爐眠。
洛下閑來久,明朝是十年。

Simplified

岁除夜对酒

衰翁岁除夜,对酒思悠然。
草白经霜地,云黄欲雪天。
醉依香枕坐,慵傍暖炉眠。
洛下闲来久,明朝是十年。

Pronunciation

suì chú yè duì jiǔ

shuāi wēng suì chú yè , duì jiǔ sī yōu rán 。
cǎo bái jīng shuāng dì , yún huáng yù xuě tiān 。
zuì yī xiāng zhěn zuò , yōng bàng nuǎn lú mián 。
luò xià xián lái jiǔ , míng zhāo shì shí nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.