Traditional

嶽州夜坐

炎洲苦三伏,永日臥孤城。
賴此閑庭夜,蕭條夜月明。
獨歌還太息,幽感見餘聲。
江近鶴時叫,山深猿屢鳴。
息心觀有欲,棄知返無名。
五十知天命,吾其達此生。

Simplified

岳州夜坐

炎洲苦三伏,永日卧孤城。
赖此闲庭夜,萧条夜月明。
独歌还太息,幽感见馀声。
江近鹤时叫,山深猿屡鸣。
息心观有欲,弃知返无名。
五十知天命,吾其达此生。

Pronunciation

yuè zhōu yè zuò

yán zhōu kǔ sān fú , yǒng rì wò gū chéng 。
lài cǐ xián tíng yè , xiāo tiáo yè yuè míng 。
dú gē huán tài xī , yōu gǎn jiàn yú shēng 。
jiāng jìn hè shí jiào , shān shēn yuán lǚ míng 。
xī xīn guān yǒu yù , qì zhī fǎn wú míng 。
wǔ shí zhī tiān mìng , wú qí dá cǐ shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.