Traditional

嶽州西城

水國何遼曠,風波遂極天。
西江三紀合,南浦二湖連。
危堞臨清境,煩憂暫豁然。
九圍觀掌內,萬象閱眸前。
日去長沙渚,山橫雲夢田。
汀葭變秋色,津樹入寒煙。
潛穴探靈詭,浮生揖聖仙。
至今人不見,跡滅事空傳。

Simplified

岳州西城

水国何辽旷,风波遂极天。
西江三纪合,南浦二湖连。
危堞临清境,烦忧暂豁然。
九围观掌内,万象阅眸前。
日去长沙渚,山横云梦田。
汀葭变秋色,津树入寒烟。
潜穴探灵诡,浮生揖圣仙。
至今人不见,迹灭事空传。

Pronunciation

yuè zhōu xī chéng

shuǐ guó hé liáo kuàng , fēng bō suì jí tiān 。
xī jiāng sān jì hé , nán pǔ èr hú lián 。
wēi dié lín qīng jìng , fán yōu zàn huō rán 。
jiǔ wéi guān zhǎng nèi , wàn xiàng yuè móu qián 。
rì qù cháng shā zhǔ , shān héng yún mèng tián 。
tīng jiā biàn qiū sè , jīn shù rù hán yān 。
qián xué tàn líng guǐ , fú shēng yī shèng xiān 。
zhì jīn rén bù jiàn , jì miè shì kōng chuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.