Traditional

嶽州贈廣平公宋大夫

亞相本時英,歸來復國楨。
朝推長孺直,野慕隱之清。
傳節還閩嶂,皇華入漢京。
寧思江上老,歲晏獨無成。

Simplified

岳州赠广平公宋大夫

亚相本时英,归来复国桢。
朝推长孺直,野慕隐之清。
传节还闽嶂,皇华入汉京。
宁思江上老,岁晏独无成。

Pronunciation

yuè zhōu zèng guǎng píng gōng sòng dà fū

yà xiāng běn shí yīng , guī lái fù guó zhēn 。
zhāo tuī cháng rú zhí , yě mù yǐn zhī qīng 。
chuán jié huán mǐn zhàng , huáng huá rù hàn jīng 。
níng sī jiāng shàng lǎo , suì yàn dú wú chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.