Traditional

常樂裏閑居偶題十六韻兼寄劉十五公輿、王十

帝都名利場,雞鳴無安居。
獨有懶慢者,日高頭未梳。
工拙性不同,進退跡遂殊。
幸逢太平代,天子好文儒。
小才難大用,典校在秘書。
三旬兩入省,因得養頑疏。
茅屋四五間,一馬二仆夫。
俸錢萬六千,月給亦有余。
既無衣食牽,亦少人事拘。
遂使少年心,日日常晏如。
勿言無知己,躁靜各有徒。
蘭臺七八人,出處與之俱。
旬時阻談笑,旦夕望軒車。
誰能讎校間,解帶臥吾廬。
窗前有竹玩,門外有酒沽。
何以待君子,數竿對一壺。

Simplified

常乐里闲居偶题十六韵兼寄刘十五公舆、王十

帝都名利场,鸡鸣无安居。
独有懒慢者,日高头未梳。
工拙性不同,进退迹遂殊。
幸逢太平代,天子好文儒。
小才难大用,典校在秘书。
三旬两入省,因得养顽疏。
茅屋四五间,一马二仆夫。
俸钱万六千,月给亦有余。
既无衣食牵,亦少人事拘。
遂使少年心,日日常晏如。
勿言无知己,躁静各有徒。
兰台七八人,出处与之俱。
旬时阻谈笑,旦夕望轩车。
谁能雠校间,解带卧吾庐。
窗前有竹玩,门外有酒沽。
何以待君子,数竿对一壶。

Pronunciation

cháng lè lǐ xián jū ǒu tí shí liù yùn jiān jì liú shí wǔ gōng yú b wáng shí

dì dū míng lì cháng , jī míng wú ān jū 。
dú yǒu lǎn màn zhě , rì gāo tóu wèi shū 。
gōng zhuō xìng bù tóng , jìn tuì jì suì shū 。
xìng féng tài píng dài , tiān zǐ hǎo wén rú 。
xiǎo cái nán dà yòng , diǎn xiào zài mì shū 。
sān xún liǎng rù shěng , yīn dé yǎng wán shū 。
máo wū sì wǔ jiān , yī mǎ èr pū fū 。
fèng qián wàn liù qiān , yuè gěi yì yǒu yú 。
jì wú yī shí qiān , yì shǎo rén shì jū 。
suì shǐ shǎo nián xīn , rì rì cháng yàn rú 。
wù yán wú zhī jǐ , zào jìng gè yǒu tú 。
lán tái qī bā rén , chū chǔ yǔ zhī jù 。
xún shí zǔ tán xiào , dàn xī wàng xuān chē 。
shuí néng chóu xiào jiān , jiě dài wò wú lú 。
chuāng qián yǒu zhú wán , mén wài yǒu jiǔ gū 。
hé yǐ dài jūn zǐ , shù gān duì yī hú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.