Traditional

幽居初夏

大耋光陰短,南訛日月長。
松枯宜倒壑,龜老慣榰床。
寂寂三升稷,悠悠百本桑。
饑寒猶骯臟,何術砭吾肓?

Simplified

幽居初夏

大耋光阴短,南讹日月长。
松枯宜倒壑,龟老惯榰床。
寂寂三升稷,悠悠百本桑。
饥寒犹肮脏,何术砭吾肓?

Pronunciation

yōu jū chū xià

dà dié guāng yīn duǎn , nán é rì yuè cháng 。
sōng kū yí dǎo hè , guī lǎo guàn zhī chuáng 。
jì jì sān shēng jì , yōu yōu bǎi běn sāng 。
jī hán yóu āng zàng , hé shù biān wú huāng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.