Traditional

幽居雜題

忽忽年光逝,悠悠世事非。
曉猶明績火,晝永咎漁扉。
施食禽魚熟,疏溝杞菊肥。
寂寥何所嘆?
父子自相依。

Simplified

幽居杂题

忽忽年光逝,悠悠世事非。
晓犹明绩火,昼永咎渔扉。
施食禽鱼熟,疏沟杞菊肥。
寂寥何所叹?
父子自相依。

Pronunciation

yōu jū zá tí

hū hū nián guāng shì , yōu yōu shì shì fēi 。
xiǎo yóu míng jì huǒ , zhòu yǒng jiù yú fēi 。
shī shí qín yú shú , shū gōu qǐ jú féi 。
jì liáo hé suǒ tàn ?
fù zǐ zì xiāng yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.