Traditional

幽居

煙水重重際海涯,夜深風雨耿茆茨。
交朋散落歡娛少,憂患侵陵誌氣衰。
癡腹何由有鱗甲,俗情自未去毛皮。
詩書六十余年夢,更擬傳衣付小兒。

Simplified

幽居

烟水重重际海涯,夜深风雨耿茆茨。
交朋散落欢娱少,忧患侵陵志气衰。
痴腹何由有鳞甲,俗情自未去毛皮。
诗书六十余年梦,更拟传衣付小儿。

Pronunciation

yōu jū

yān shuǐ zhòng zhòng jì hǎi yá , yè shēn fēng yǔ gěng máo cí 。
jiāo péng sàn luò huān yú shǎo , yōu huàn qīn líng zhì qì shuāi 。
chī fù hé yóu yǒu lín jiǎ , sú qíng zì wèi qù máo pí 。
shī shū liù shí yú nián mèng , gēng nǐ chuán yī fù xiǎo ér 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.