Traditional

幽思

金爐煙靄微,銀釭殘影滅。
出戶獨裴回,落花滿明月。

Simplified

幽思

金炉烟霭微,银釭残影灭。
出户独裴回,落花满明月。

Pronounciation

yōu sī

jīn lú yān ǎi wēi , yín gāng cán yǐng miè 。
chū hù dú péi huí , luò huā mǎn míng yuè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.