Traditional

廬山瀑布歌送李顧

飄白霓,掛丹梯。
應從織女機邊落,不遣潯陽湖向西。
火雷劈山珠噴日,五老峰前九江溢。
九江悠悠萬古情,古人行盡今人行。
老人也欲上山去,上個深山無姓名。

Simplified

庐山瀑布歌送李顾

飘白霓,挂丹梯。
应从织女机边落,不遣浔阳湖向西。
火雷劈山珠喷日,五老峰前九江溢。
九江悠悠万古情,古人行尽今人行。
老人也欲上山去,上个深山无姓名。

Pronunciation

lú shān pù bù gē sòng lǐ gù

piāo bái ní , guà dān tī 。
yīng cóng zhī nǚ jī biān luò , bù qiǎn xún yáng hú xiàng xī 。
huǒ léi pī shān zhū pēn rì , wǔ lǎo fēng qián jiǔ jiāng yì 。
jiǔ jiāng yōu yōu wàn gǔ qíng , gǔ rén xíng jìn jīn rén xíng 。
lǎo rén yě yù shàng shān qù , shàng gè shēn shān wú xìng míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.