Traditional

庵中雜書

謀生安用苦區區?
豆飯藜羹未遽無。
若使天年猶合活,不妨自有谷於菟。

Simplified

庵中杂书

谋生安用苦区区?
豆饭藜羹未遽无。
若使天年犹合活,不妨自有谷於菟。

Pronunciation

ān zhōng zá shū

móu shēng ān yòng kǔ qū qū ?
dòu fàn lí gēng wèi jù wú 。
ruò shǐ tiān nián yóu hé huó , bù fáng zì yǒu gǔ yū tù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.