Traditional

建昌江

建昌江水縣門前,立馬教人喚渡船。
忽似妄年歸蔡渡,草風沙雨渭河邊。

Simplified

建昌江

建昌江水县门前,立马教人唤渡船。
忽似妄年归蔡渡,草风沙雨渭河边。

Pronunciation

jiàn chāng jiāng

jiàn chāng jiāng shuǐ xiàn mén qián , lì mǎ jiào rén huàn dù chuán 。
hū sì wàng nián guī cài dù , cǎo fēng shā yǔ wèi hé biān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.