Traditional

得潮州楊相公繼之書並詩以此寄之

詩情書意兩殷勤,來自天南瘴海濱。
初睹銀鉤還啟齒,細吟瓊什欲沾巾。
鳳池隔絕三千裏,蝸舍沈冥十五春。
唯有新昌故園月,至今分照兩鄉人。
[鳳池,屬楊相也。
蝸舍,自謂也。
]

Simplified

得潮州杨相公继之书并诗以此寄之

诗情书意两殷勤,来自天南瘴海滨。
初睹银钩还启齿,细吟琼什欲沾巾。
凤池隔绝三千里,蜗舍沉冥十五春。
唯有新昌故园月,至今分照两乡人。
[凤池,属杨相也。
蜗舍,自谓也。
]

Pronunciation

dé cháo zhōu yáng xiāng gōng jì zhī shū bìng shī yǐ cǐ jì zhī

shī qíng shū yì liǎng yīn qín , lái zì tiān nán zhàng hǎi bīn 。
chū dǔ yín gōu huán qǐ chǐ , xì yín qióng shí yù zhān jīn 。
fèng chí gé jué sān qiān lǐ , wō shè chén míng shí wǔ chūn 。
wéi yǒu xīn chāng gù yuán yuè , zhì jīn fēn zhào liǎng xiāng rén 。
[ fèng chí , shǔ yáng xiāng yě 。
wō shè , zì wèi yě 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.