Traditional

微之敦詩晦叔相次長逝,巋然自傷,因成二絕

並失鹓鸞侶,空留麋鹿身。
隻應嵩洛下,長作獨遊人。
長夜君先去,殘年我幾何。
秋風滿衫淚,泉下故人多。

Simplified

微之敦诗晦叔相次长逝,岿然自伤,因成二绝

并失鹓鸾侣,空留麋鹿身。
只应嵩洛下,长作独游人。
长夜君先去,残年我几何。
秋风满衫泪,泉下故人多。

Pronunciation

wēi zhī dūn shī huì shū xiāng cì cháng shì , kuī rán zì shāng , yīn chéng èr jué

bìng shī yuān luán lǚ , kōng liú mí lù shēn 。
zhī yīng sōng luò xià , cháng zuò dú yóu rén 。
cháng yè jūn xiān qù , cán nián wǒ jī hé 。
qiū fēng mǎn shān lèi , quán xià gù rén duō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.