Traditional

微雨夜行

漠漠秋雲起,稍稍夜寒生。
但覺衣裳濕,無點亦無聲。

Simplified

微雨夜行

漠漠秋云起,稍稍夜寒生。
但觉衣裳湿,无点亦无声。

Pronunciation

wēi yǔ yè xíng

mò mò qiū yún qǐ , shāo shāo yè hán shēng 。
dàn jué yī cháng shī , wú diǎn yì wú shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.