Traditional

德宗皇帝挽歌詞四首

執象宗玄祖,貽謀啟孝孫。
文高柏粱殿,禮薄灞陵原。
宮仗辭天闕,朝儀出國門。
生成不可報,二十七年恩。
虞帝南巡後,殷宗諒暗中。
初辭鑄鼎地,已閉望仙宮。
曉落當陵月,秋生滿旆風。
前星承帝座,不使北辰空。
業大承宗祖,功成付子孫。
睿文詩播樂,遺訓史標言。
節表中和德,方垂廣利恩。
懸知千載後,理代數貞元。
夢減三齡壽,哀延七月期。
寢園愁望遠,宮仗哭行遲。
雲日添寒慘,笳簫向晚悲。
因山有遺詔,如葬漢文時。

Simplified

德宗皇帝挽歌词四首

执象宗玄祖,贻谋启孝孙。
文高柏粱殿,礼薄灞陵原。
宫仗辞天阙,朝仪出国门。
生成不可报,二十七年恩。
虞帝南巡后,殷宗谅暗中。
初辞铸鼎地,已闭望仙宫。
晓落当陵月,秋生满旆风。
前星承帝座,不使北辰空。
业大承宗祖,功成付子孙。
睿文诗播乐,遗训史标言。
节表中和德,方垂广利恩。
悬知千载后,理代数贞元。
梦减三龄寿,哀延七月期。
寝园愁望远,宫仗哭行迟。
云日添寒惨,笳箫向晚悲。
因山有遗诏,如葬汉文时。

Pronunciation

dé zōng huáng dì wǎn gē cí sì shǒu

zhí xiàng zōng xuán zǔ , yí móu qǐ xiào sūn 。
wén gāo bǎi liáng diàn , lǐ báo bà líng yuán 。
gōng zhàng cí tiān què , zhāo yí chū guó mén 。
shēng chéng bù kě bào , èr shí qī nián ēn 。
yú dì nán xún hòu , yīn zōng liàng àn zhōng 。
chū cí zhù dǐng dì , yǐ bì wàng xiān gōng 。
xiǎo luò dāng líng yuè , qiū shēng mǎn pèi fēng 。
qián xīng chéng dì zuò , bù shǐ běi chén kōng 。
yè dà chéng zōng zǔ , gōng chéng fù zǐ sūn 。
ruì wén shī bō lè , yí xùn shǐ biāo yán 。
jié biǎo zhōng hé dé , fāng chuí guǎng lì ēn 。
xuán zhī qiān zài hòu , lǐ dài shù zhēn yuán 。
mèng jiǎn sān líng shòu , āi yán qī yuè qī 。
qǐn yuán chóu wàng yuǎn , gōng zhàng kū xíng chí 。
yún rì tiān hán cǎn , jiā xiāo xiàng wǎn bēi 。
yīn shān yǒu yí zhào , rú zàng hàn wén shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.